ولی چگنی نژاد


بازدید : 754 نفر

با احتیاط همیشه در اوج


سطح : نووایس

شماره گواهینامه : 952416

مدل بال : نوویک هوک3

لينك xc track :

رکورد :

شماره تماس : 09163679165