حسین علیان


بازدید : 717 نفر

حصار ذهنت را بشکن تا پرواز کنی


سطح : بیگینر

شماره گواهینامه : ۹۵-۱-۸۲۵

مدل بال : Gin zulu

لينك xc track :

رکورد : 17 کیلومتر

شماره تماس : 09394814163