رحیم هاشم پور


بازدید : 610 نفر

پرواز یعنی ارامش


سطح : ......

شماره گواهینامه : .....

مدل بال :

لينك xc track : ....

رکورد : ....

شماره تماس : 09144072920