سعید سالاری


بازدید : 779 نفر

پرنده بر خاک می افتنداما بر خاک نمی ماند


سطح : نوایس

شماره گواهینامه : ۹۵-۲-۴۶۶

مدل بال : نوا منتور ۴

لينك xc track :

رکورد : ۲۰ کیلومتر

شماره تماس : ۰۹۱۳۳۴۵۳۳۹۰