کیوان کسانی


بازدید : 699 نفر

اول ایمنی بعد پرواز


سطح : بیگینر

شماره گواهینامه : ۴۱۷

مدل بال : ادونس ۱،۲

لينك xc track :

رکورد :

شماره تماس : ۰۹۱۸۸۳۲۵۰۷۴