امین امینی


بازدید : 699 نفر

آرزو ها دست یافتنی هستند اگر به آن ها بها بدهیم


سطح : مستقل

شماره گواهینامه : 95-2-320

مدل بال : Swing -Discus

لينك xc track : https://www.xcontest.org/world/en/pilots/detail:aminamini

رکورد :

شماره تماس : 09359401196


آرزو دارم یه روزی بتونم فاتح مسابقات XAlps باشم . تا اونجا که میتونم برای رسیدن به این آرزو تلاش میکنم . مطمئن هستم یه روزی نتیجه ی همه ی تلاش هام رو میبینم .