فرهاد فرخی


بازدید : 535 نفر

آسمان آزادی


سطح : نووایس

شماره گواهینامه : ‌‌۹٥۱۲۱۹

مدل بال : اسکای آتیس ‌٤ ۱/۲ پاین

لينك xc track :

رکورد :

شماره تماس : ۰۹۱٤۱٦۷۰٤٥٦