فرهاد خزاعی وفا


بازدید : 543 نفر

پرواز برای رسیدن به آرامش


سطح : هنرجو دوره نوایس

شماره گواهینامه : 1

مدل بال : Gin

لينك xc track : Vafafarhad@

رکورد : ندارم

شماره تماس : 09153118511


استفاده از مطالب علمی مخصوصا چگونگی استفاده از برک در پوزیشنهای متفاوت بوجود آمده هدف اصلی ثبت نام هستش