جمعیت شکرانه
شکرانه سازمانی مردم نهاد است که در محله سنگ سیاه شیراز برای کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان فعالیت می‌کند. 
این کانال جهت ارتباط شکرانه با داوطلبان، خیرین و همه افراد دغدغه‌مند در این حوزه راه‌اندازی شده است.